Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Правилник о јавним набавкама

 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ 2022/2023.

21.9.2022. 

Обавештење о додели уговора

18.8.2022. 

Одговори на захтеве о појашњењима или додатним информацијама

Исправка -обавештење о изменама или додатним информацијама

Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима

Упутство понуђачима како да сачине понуду

План и програм екскурзија, настава у природи и излета 2022.

 

 

 

 

 

31.7.2022. Измена конкурсне документације

Исправка-обавештење о изменама или додатним информацијама

Модел уговора

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац структуре понуђене цене

 

27.7. 2022. 

Јавни позив

Образац структуре понуђене цене

Модел уговора

Општи део-подаци о предмету набавке

Опис критеријума за избор привредног субјекта са упутствима

План и програм екскурзија, настава у природи и излета 2022.

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Образац трошкова припреме понуде

Критеријуми за доделу уговора